Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-15 18:07:34
usa, zamówienia publiczne, przetargi

System zamówień publicznych w USA reguluje ustawa Federal Acquisition Regulations (FPZP). Wprowadzono ją jako kodyfikację zestawu “jednolitych zasad i procedur” obowiązujących dla wszystkich agencji rządowych w zakresie dokonywanych przez nie zakupów.

 

Regulacje te dotyczą wprawdzie agencji federalnych, jednak w przypadkach, gdy angażowane są środki federalne zamówienia rządowe na szczeblu stanowym lub lokalnym, też podlegają tym przepisom. Np., ponieważ sieć autostrad finansowana jest częściowo ze środków federalnych, wszelkie zamówienia w tej dziedzinie podlegają przepisom FPZP (http://acquisition.gov/FPZP/index.html).

Obok przepisów FPZP funkcjonują liczne inne regulacje federalne lub wewnętrzne, specyficzne dla poszczególnych agencji. Na przykład Departament Transportu działa jednocześnie na podstawie przepisów Prawa Zamówień w Transporcie (będącego częścią kodeksu federalnego) i Podręcznika Zamówień w Transporcie (regulaminu wewnętrznego nieskodyfikowanego na szczeblu federalnym). Znaczenie nadrzędne dla wszystkich agencji mają przepisy ustawowe oraz FPZP, często jednak dla rozwiązania przypadków szczególnych występuje potrzeba określenia zasad dodatkowych.

Jednym z podstawowych celów FPZP jest ochrona przed korupcją i nieprawidłowym wykorzystaniem środków. Zabieganie, bezpośrednio czy pośrednio, przez pracownika administracji o jakiekolwiek korzyści czy gratyfikacje jest czynem bezprawnym. Tak określone czyny bezprawne mogą sięgać zakresem od otwartych ofert gratyfikacji pieniężnej po propozycje niewymyślne jak oferta rozrywki. W regulacjach FPZP zawarty jest również wyraźny zakaz ujawniania informacji dotyczących ofert do zakończenia postępowania i wyboru oferty.

FPZP obejmuje szczególne postanowienia zakazujących innych form nieprawidłowych praktyk biznesowych. Oferentom zakazane jest “wkupywanie się,” co oznacza składanie ofert poniżej kosztów w nadziei, że kwoty mogą zostać zwiększone po udzieleniu zamówienia (np. poprzez obciążanie za koszty “nieplanowane”) lub że przyszłe zamówienia mogą zostać wygrane po cenach sztucznie zawyżanych. FPZP stwierdza, że agencje powinny chronić się przed praktykami wkupywania się preferując zamówienia wieloletnie, które ustalają koszt ogółem dla całego okresu umowy i gdzie ceny za ilości dodatkowe określone są w zamówieniu.

 

Gdzie szukać ogłoszeń

 

Każde zamówienie (bądź jego modyfikacje) o wartości przewidzianej powyżej 25 tys. dol. jest obowiązkowo ogłaszane na stronie http://www.fedbizopps.gov/. Korzystanie w tym celu ze scentralizowanej ujednoliconej strony internetowej jest rozwiązaniem najlepszym – daje bowiem wszystkim oferentom równe szanse. W większości przypadków ogłoszenie o zamówieniu musi być opublikowane na 15 dni przed rozpoczęciem przyjmowania ofert, po czym ogłaszająca agencja musi dać 30 dni na odpowiedź. Większość agencji również prowadzi własne strony internetowe dla ogłaszania przyszłych potrzeb i prognoz.

 

Źródła obowiązkowe

 

Nie wszystkie zamówienia publiczne są dostępne dla wszystkich podmiotów. Regulacje FPZP wskazują konkretnie „źródła obowiązkowe” dla niektórych dostaw i usług, do których agencje muszą się zwracać w pierwszej kolejności przy zaspokajaniu swych potrzeb. Przykłady źródeł obowiązkowych to dostawy z Zakładów Federalnej Służby Penitencjarnej i nadwyżki od innych agencji. Do zakupu niektórych stale używanych pozycji (takich jak wyposażenie i materiały biurowe usługi czy drukarskie) agencje korzystają z „Wykazu Dostaw Federalnych” prowadzonego przez Biuro Usług Organizacyjnych (General Services Administration}.

 

Kwalifikacje dostawców

 

Agencje zobowiązane są do przeprowadzania pozytywnej oceny rzetelności dostawcy przed zakupem. Kandydat na dostawcę uznany zostaje za rzetelnego, jeśli:

 • dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym do realizacji projektu
 • posiada zdolność do sprostania konkretnym warunkom dostawy oraz harmonogramu realizacji
 • w dotychczasowej pracy wykazał się odpowiednim poziomem jakości realizacji

Ważnym warunkiem dodatkowym wprowadzonym w FPZP jest wymóg, by kwalifikacje te posiadali również poddostawcy. FPZP podkreśla, że najniższa cena nie może być jedynym kryterium przyznania zamówienia.

 

Rodzaje zamówień rządowych

 

Uproszczone procedury zamówień możliwe są przypadku zamówień nie przekraczających 100 tys. dol. W przypadku “pozycji komercyjnych” (towarów i usług zwykle nabywanych przez ludność) procedury uproszczone można stosować w zamówieniach o wartości do 5,5 mln dol.

W przypadku stosowania procedur uproszczonych agencje korzystają z Centralnego Rejestru Dostawców (http://www.ccr.gov/) dla pozyskiwania informacji o sprzedających. Procedura uproszczona umożliwia agencjom obejście pracochłonnych wymogów sporządzania wykazów na potrzeby zakupów o niższej wartości lub obejmujących pozycje systematycznie nabywane. Innym sposobem upraszczania procesu zamówień są tzw. blankietowe umowy zakupów. Umowy takie są stosowane w przypadku powtarzanych zakupów towarów lub usług i polegają na otwieraniu kont u dostawców. Po przeprowadzeniu przez agencję i zakończeniu otwartego postępowania i po znalezieniu godnego zaufania dostawcy, tworzenie kont u godnych zaufania dostawców będzie rozwiązaniem znacznie bardziej efektywnym i ekonomicznym.

 

Zapytanie o cenę i procedura negocjacyjna

 

Zamówienia rządowe prowadzone są w dwóch podstawowe rodzajach postępowania:

 • w trybie zapytania o cenę
 • procedury negocjacyjnej

W większości przypadków stosowany jest tryb zapytania o cenę. Postępowanie przebiega następująco: agencja publikuje ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i po ich ocenie zapada decyzja o wyborze oferenta. W pewnych sytuacjach agencja może odrzucić wszystkie oferty i rozpocząć postępowanie od nowa. Można tak postąpić w przypadku:

 • podejrzenia zmowy
 • nieotrzymania żadnej zadowalającej oferty
 • gdy podmiot publiczny może pozyskać dany towar lub usługę po bardziej atrakcyjnej cenie
 • w sytuacjach, gdy nie udało się zapewnić pełnej i otwartej konkurencji

W pewnych sytuacjach podmiot publiczny przed rozpoczęciem postępowania w trybie zapytania o cenę może potrzebować dodatkowych informacji od dostawcy. W takich przypadkach stosuje się dwuetapowy tryb zapytania o cenę. Etap pierwszy to zaproszenia o propozycje techniczne od dostawcy, które następnie są poddawane ocenie (prośby takie podlegają publikowaniu w ten sam sposób co zwykłe zamówienie). Agencja w oparciu o otrzymane propozycje przygotowuje zamówienie. Po czym stosowane jest zwykłe postępowanie w trybie zapytania o cenę w stosunku do dostawców, który złożyli propozycje i spełniają warunki zamówienia.

W pewnych sytuacjach zamawiający może nie być w stanie określić szczegółowo swych potrzeb z góry (np. gdy projekt dałoby się zrealizować na kilka różnych sposobów zaś agencja nie potrafi z góry przesądzić, którą ścieżka byłaby najkorzystniejsza). Procedura negocjacyjna pozwala na znalezienie dostawcy najlepiej spełniającego warunki zamówienia sformułowanego w bardziej otwarty sposób. Agencja często może wystąpić na przykład ze ogłoszeniem wstępnym informując potencjalnych dostawców o projekcie i zapraszając ich do składania propozycji technicznych.

 

Rodzaje umów

 

Wśród zamówień rządowych ogólnie można wyróżnić:

 • umowy na cenę stałą
 • umowy po kosztach

Zamówienia udzielane jako umowy po kosztach to np. umowy ustalające po prostu zwrot sprzedającemu poniesionych przezeń kosztów i nic ponadto, bądź tylko zwrot części kosztów (gdy sprzedający spodziewa się uzyskać inne istotne korzyści z wykonania projektu), umowy przewidujące zależność zapłaty kosztów rzeczywiście poniesionych w stosunku do ustalonego maksimum, zapłatę nadwyżki kosztów ponad przyjęty poziom i zakres zależną wyłącznie od oceny przez podmiot publiczny realizacji projektu, czy też umowy typu agencyjnego, ustalające zwrot kosztów plus opłatę stałą.

Niektóre umowy mogą przewidywać stosowanie zachęt dla dostawców do dobrego wykonania. Zachęty mogą być elementem zarówno umów na cenę stałą, jak umów po kosztach. Przykładem zachęty finansowej może być zamówienie, w którym wartość zapłaty zostaje zmniejszona za przekroczenie ustalonego poziomu kosztów i zwiększona za realizację zamówienia poniżej tego poziomu.

 

Ograniczenia

 

Firmy zagraniczne zainteresowane zamówieniami rządu amerykańskiego muszą pamiętać o ograniczeniach, jakie nakładają na nie inne, opisane niżej regulacje.

Ustawa Buy American Act weszła w życie w 1933 roku. Jej celem jest zachęcanie agencji federalnych do nabywania towarów amerykańskich. W 1979 roku Kongres zmienił zasięg ustawy, wprowadzając Trade Agreements Act, ograniczający zastosowanie Buy American Act do zamówień o wartości poniżej 175 tys. dol.

Zgodnie z Buy American Act agencje federalne USA zachęcane są do nabywania towarów wyprodukowanych w kraju. Produkt taki musi być albo wyprodukowany w USA, albo składać się co najmniej w 50 procentach z komponentów amerykańskich. W innym przypadku produkt określa się jako nie –amerykański (foreign-made).

Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie ze strony instytucji federalnej, czy produkt jest krajowy, czy zagraniczny. Jeżeli inny wykonawca uważa, że wykonawca, któremu przyznany został kontrakt, nieprawidłowo zaklasyfikował produkt jako „amerykański”, może oprotestować wynik przetargu.

Buy American Act nie zakazuje amerykańskim agencjom federalnym zakupu produktów zagranicznych, jednak zniechęca do ich nabywania, doliczając do ich ceny „opłatę za oszacowanie kosztów” (evaluation penalty). Urzędnik oceniający oferty dla agencji cywilnych musi dodać 6 proc. tzw. evaluation penalty w przypadku oferty dot. produktu zagranicznego lub 12 proc. evaluation penalty w przypadku, gdy konkurencyjny amerykański wykonawca należy do kategorii „mały business”. Agencje obrony dodają 50 proc. evaluation penalty do oferty zagranicznej. Jeżeli po dodaniu evaluation penalty do ceny zagranicznego produktu, agencja oszacuje, że oferta zagraniczna jest nadal tańsza niż oferta krajowa, może powierzyć realizację zamówienia koncernowi zagranicznemu.

Kongres wprowadził Trade Agreements Act w celu wypełnienia swoich zobowiązań w ramach Government Procurment Agreement (GPA), umowy międzynarodowej GATT (WTO). Trade Agreements Act zobowiązuje agencje federalne do traktowania produktów pochodzący z krajów, które podpisały GPA na tej samej zasadzie, jak produkty amerykańskie. Jednocześnie ustawa zabrania nabywania produktów z krajów, które nie podpisały GPA.

Trade Agreements Act dzieli produkty na trzy kategorie:

 1. produkt jest amerykański, jeśli został wyprodukowany w USA
 2. produkt określony jest jako pochodzący z „kraju wyznaczonego”, jeśli wyprodukowany jest w kraju, który podpisał GPA
 3. produkt określony jest jako pochodzący z „kraju niewyznaczonego”, jeśli wyprodukowany jest w kraju, który nie podpisał GPA

Polska jest stroną GPA od momentu wstąpienia do UE (Wspólnota Europejska jest stroną umowy od chwili jej wejścia w życie 1 stycznia 1996 r.).

Do zamówień publicznych Departamentu Obrony, zgodnie z 48 Kodeksem Przepisów Federalnych, dostęp mają „kraje kwalifikowane” czyli takie, które podpisały z USA Memorandum of Understanding (dotyczy to tylko krajów członkowskich NATO). Polska nie jest „krajem kwalifikowanym”.

Podajemy link do strony, na której obowiązkowo ogłaszane są wszelkie zamówienia o wartości łącznej powyżej 25 tys. dol.:

http://www.fedbizopps.gov.

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nowe <a href=Implanty Toruń nowoczesna stomatologia">

Nowe Implanty ...

Dobry Dentysta Toruń - Gabinet stomatologiczny Czym jest proteza w jeden dzień i dlaczego różni ...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Marian Poręba Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę
Automatyczne <a href=Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i Maszyny rozlewnicze">

Automatyczne Nalewarki Toruń Producent nalewarek Toruń i ...

Automatyczne Nalewarki Toruń - Producent nalewarek Toruń – Maszyny rozlewnicze Maszyny rozlewnic...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość Toruń - Biuro rachunkowe Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawiązania współpracy z biu...
Polska - Toruń 2022-08-05 Dodał: Barbara Machoń Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert