Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-15 18:17:16
usa, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Firmy rozważające ekspansję na rynku amerykańskim, w szczególności oferujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, powinny już na pierwszych etapach projektu wziąć pod uwagę kwestie ochrony własności intelektualnej.

 

 

Z punktu widzenia inwestorów ochrona patentowa lub ochrona innymi dostępnymi prawami własności intelektualnej stanowi niejednokrotnie warunek do zainwestowania kapitału.

Zgodnie z prawem amerykańskim własność intelektualna to wszelkiego rodzaju inwencje twórcze, takie jak: wynalazki, dzieła literackie lub artystyczne oraz symbole, nazwy lub znaki używane w przemyśle i handlu. Prawo własności intelektualnej dzieli się na dwie kategorie:

 1. Prawa autorskie (Copyright), obejmujące dzieła literackie, nowele, poematy, sztuki, filmy, dzieła muzyczne, oraz plastyczne, takie jak rysunki, obrazy fotografie
 2. Własność przemysłową, do której zaliczamy: patenty na wynalazki znaki handlowe, oznaczenia geograficzne

Prawo ochrony własności przemysłowej, jak każde inne prawo własnościowe, gwarantuje twórcy lub właścicielowi patentu, znaku handlowego czy praw autorskich, prawo rozporządzania i czerpania korzyści ze swego dzieła lub wynalazku. Oznacza to, iż tej specyficznej grupie właścicieli przyznano podobne instrumenty prawne dla ochrony swojej własności, jakimi cieszą się posiadacze takich przedmiotów rzeczowych jak samochód czy mieszkanie.

 

Prawa autorskie - Copyright

 

Amerykańskie prawo autorskie (American Copyright Act 1976) nadaje wyłączne prawo twórcy do rozporządzania swoim dziełem w zakresie podejmowania decyzji o:

 • reprodukcji dzieła – kopiowaniu
 • wykonaniu utworów pochodnych, opartych na dziele oryginalnym
 • dystrybucji kopii, poprzez ich sprzedaż, wypożyczanie, wynajem itd.
 • odtwarzaniu lub przedstawianiu dzieła publicznie
   

Ochrona praw autorskich przypisana jest automatycznie każdemu twórcy oryginalnie powstałego dzieła. Współtwórcy dzieła uważani są za jego współwłaścicieli, chyba że inaczej postanowiono w zawartej między nimi umowie. Posiadanie utworu literackiego, manuskryptu, obrazu bądź innego rodzaju dzieła artystycznego, nie jest równoznaczne z posiadaniem ogółu praw autorskich na tym dziele. Niepełnoletni może wystąpić o zarejestrowanie dzieła swego autorstwa, jednakże ten obszar ochrony prawnej, prawo stanowe może regulować w sposób odmienny (należy skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w zakresie ochrony praw własności intelektualnej).

Amerykańskie prawo autorskie jest dostępne dla wszystkich nieupublicznionych prac, bez względu na narodowość czy miejsce zamieszkania twórcy. Dzieła już upublicznione mogą być chronione przez amerykańskie prawo autorskie, jeśli w dniu pierwszej publikacji co najmniej jeden z autorów: jest narodowości amerykańskiej lub posiada prawo stałego pobytu w USA, bądź jest narodowości państwa lub zamieszkuje na terenie kraju będącego stroną umowy międzynarodowej, bądź jest bezpaństwowcem, bez względu na to gdzie zamieszkuje.

Przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem
 • symbolami matematycznymi
 • znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)
 • plastyczne
 • fotograficzne
 • lutnicze
 • wzornictwa przemysłowego
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
 • muzyczne i słowno-muzyczne
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne
 • audiowizualne
   

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Ochroną prawną nie są objęte m.in. idee i pomysły, dokumenty urzędowe i akty normatywne, proste informacje prasowe, elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, znaki firmowe użyte w celach informacyjnych

Dzieła artystyczne objęte są ochroną prawną od momentu ich powstania, przez cały okres życia twórcy i następne 70 lat po jego śmierci. W przypadku współautorstwa, (gdy utwór nie powstał na zlecenie osoby trzeciej) dzieło objęte jest ochroną prawną przez okres życia wszystkich współtwórców, oraz przez kolejne 70 lat po śmierci ostatniego z nich. Ochrona prac powstałych na zlecenie, oraz dzieł twórców anonimowych, trwa 95 lat od daty opublikowania dzieła i 120 lat od daty ustalenia dzieła.

 

Rejestracja utworu

 

Rejestrację utworu uważa się za skuteczną z dniem otrzymania przez Copyright Office wszystkich wymaganych dokumentów, bez względu na okres czasu potrzebny do ich zweryfikowania przez urzędników biura i przesłania potwierdzenia rejestracji dzieła.

Wniosek rejestracyjny może złożyć:

 • autor (lub osoba, na której zamówienie utwór powstał)
 • wnioskujący o uzyskanie praw autorskich do dzieła (copyright claimant – każdy, kto na podstawie umowy został uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie ochrony prawnej nad danym utworem)
 • właściciel praw wyłącznych (owner of exclusive rights)
 • inne osoby upoważnione przez autora do działania w jego imieniu
   

Wypełniony wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty (dostępne na stronie http://www.copyright.gov/forms/) należy przesłać pod adres:

Library of Congress, Copyright Office, 101 Independence Avenue, S.E. Washington, D.C. 20559-6000

 

Patenty

 

United States Patent and Trademark Office, USPTO - (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych) jest agencją podległą Amerykańskiemu Departamentowi Handlu. Zadaniem biura jest udzielanie praw wyłącznych (patentów) na przedmioty ochrony własności przemysłowej (inventions), oraz prowadzenie rejestru znaków handlowych (Trademarks Register). http://www.uspto.gov/

Patent jest przyznawanym przez United States Patent and Trademark Office, wyłącznym prawem własności, przysługującym wynalazcy na przedmioty przemysłowe. Patent trwa dwadzieścia lat od daty zarejestrowania wynalazku w USPTO, a warunkiem jego trwania jest uiszczanie okresowych opłat. Wynalazki opatentowane w Stanach Zjednoczonych są objęte ochroną prawną jedynie na terytorium USA.

Według amerykańskiego prawa uzyskanie patentu wyklucza osoby trzecie od produkcji, używania, wystawiania na sprzedaż wynalazku objętego ochroną prawną na terenie USA. Posiadacz patentu, uprawniony jest do egzekwowania swoich praw wynikających z przysługującej mu ochrony, na własną rękę, bez pomocy USPTO.

Ustawa chroniąca własność przemysłową przewiduje trzy rodzaje patentów:

 • Patent użytkowy (Utility patent) – może być udzielony każdemu, kto wynajdzie lub odkryje urządzenie, metodę (process), sposób lub technologię produkcji, skład lub strukturę substancji (composition of matter) lub ich unowocześnienia i usprawnienia
 • Patent na wzór przemysłowy (Design patent)– może być udzielony każdemu, kto wynajdzie nowy, oryginalny wzór lub model o charakterze dekoracyjnym (ornamental design), dla produkowanego artykułu.
 • Patent roślinny (biotechnologiczny) (Plant patent) - może być przyznany każdemu, kto odkryje odmienny lub nowy gatunek rośliny i dokona jej bezpłciowej reprodukcji
   

Korespondencja z USPTO dotycząca spraw patentowych powinna być prowadzona listownie i wysłana na adres: Commisioner for Patents, P.O. BOX 1450, Alexandria, VA 22313-1450. USA

Wynalazca powinien przeprowadzić wstępne rozpoznanie, wykorzystując udostępnione przez USPTO publikacje i zbiory, czy jego wynalazek nie jest identyczny lub podobny z innym, objętym wcześniejszą ochroną patentową. Wynalazca może również zatrudnić rzecznika patentowego (patent attorneys) lub agenta patentowego (patent agent), którzy odpłatnie przeprowadzą tego rodzaju badanie.

Źródła informacji o istniejących patentach to:

 • Naukowo-Techniczne Centrum Informacyjne (The Scientific and Technical Information Center) zorganizowane przy USPTO. Oferuje do użytku publicznego ponad 120 000 naukowo-technicznych woluminów w różnych językach, ok. 90 000 periodyków z zakresu własności przemysłowej, 77 oficjalnych zagranicznych dzienników patentowych i innych publikacji wydawanych przez różne organizacje międzynarodowe. Centrum udostępnia także informacje nt. 40 milionów patentów, zgromadzonych zarówno w formie dokumentów papierowych, na mikrofilmach jak i na nośnikach CD-ROM
 • Patent Search Room, gdzie zainteresowani mają dostęp do zbiorów patentów przyznawanych przez administrację amerykańską od 1790 roku
   

Osoby, które nie mogą osobiście przeprowadzić wstępnej kontroli patentowej w zbiorach USPTO, mogą zamówić kopie listy patentów lub listy referencyjnej, sklasyfikowanych według obszarów poszukiwań. Wszelkie zbiory w Patent and Trademark Depository Library (PTDL) są zorganizowane według serii i numeru patentu. PTDL udostępnia także swoje zasoby na płytach CD-ROM. Dokładne informacje dotyczące baz elektronicznych biblioteki oraz świadczonych przez nią usług, można znaleźć na stronie internetowej: www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ptdl/

Większość wynalazców korzysta z usług Patent Attorneys i Patent Agents. Są to osoby uprawnione przez USPTO do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa patentowego. Osoby nie wpisane na oficjalną listę pełnomocników patentowych, dla prowadzenia tego rodzaju usług, nie mogą podejmować żadnych czynności przed USPTO.

Różnica między Rzecznikiem Patentowym (Patent Attorney), a Agentem Patentowym (Patent Agent) polega na tym, iż jedynie ten pierwszy ma prawo reprezentować klienta przed sądem we wszystkich sporach patentowych. Oficjalna lista rzeczników i agentów patentowych dostępna jest na stronie internetowej: https://oedci.uspto.gov/OEDCI/

Aplikacja patentowa powinna być przygotowana przez prawnika wyspecjalizowanego w danej dziedzinie technologicznej. Czas od złożenia aplikacji do przyznania patentu wydłuża się z roku na rok (obecnie czeka się przeciętnie od 5 do 7 lat). Jednak już po złożeniu aplikacji w Stanach Zjednoczonych można eksploatować wynalazek w określonych okolicznościach. Koszt przeprowadzenia aplikacji to przeciętnie od 10 000 do 20 000 dol.

 

Znak Towarowy - Trademark

 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zweryfikować bazy USPTO pod kątem możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Tego rodzaju badanie może być dokonane za pośrednictwem Internetu, korzystając z systemu TEAS (Trademark Electronic AplicationSystem): http://www.uspto.gov/teas/index.html

Można również przeszukać bazę zarejestrowanych znaków handlowych w siedzibie Trademark Public Search Library. Formularz aplikacyjny o rejestrację znaku towarowego może być wypełniony bądź w internecie lub złożony tradycyjnie – za pomocą poczty lub osobiście

Po złożeniu wniosku rejestracyjnego, który zadośćuczyni wszystkim przewidzianym prawem wymogom formalnym, USPTO przyporządkuje mu odpowiedni numer seryjny i przekaże dalej do szczegółowej kontroli. Jeżeli USPTO uzna, iż znak towarowy nie powinien zostać objęty ochroną prawną, wnioskodawca otrzyma pisemne uzasadnienie decyzji odmownej, od której ma możliwość się odwołać. W przypadku pozytywnej decyzji, USPTO zatwierdza znak towarowy i ogłasza go w oficjalnym publikatorze biura. Następnie doręczone zostaje listowne potwierdzenie podania zarejestrowanego znaku do publicznej wiadomości. W ciągu 30 dni od daty publikacji każda osoba trzecia może zgłosić swój sprzeciw, powołując się na ewentualne szkody mogące dla niej wyniknąć z tytułu rejestracji. Jeżeli tego rodzaju sprzeciw nie wpłynie w ciągu 30 dni do biura, USPTO wydaje Certyfikat Rejestracji

Ochrona prawna znaków towarowych zarejestrowanych w Federalnym Biurze Patentowym (USPTO) co do zasady nie jest ograniczona w czasie. Niemniej jednak okresowo właściciel znaku towarowego jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających jego używanie w obrocie handlowym. Są to następujące formularze, dostępne na stronach internetowych USPTO http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageC.htm.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert